Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Tu Mật tông

Hình ảnh
Thống kê