Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Năng lực chú Đại Bi

Năng lực chú Đại Bi

Hình ảnh
Thống kê