Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Kinh niệm phật Ba La Mật - Quan Thế Âm Bồ Tát niệm phật viên thông

Ngày tạo: 30/06/2010

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Phẩm thứ nhất: Duyên khởi

Phẩm thứ hai: Mười tâm thù thắng

Phẩm thứ ba: Niệm Phật công đức

Phẩm thứ tư: Xưng tán danh hiệu

Phẩm thứ năm: Quán Thế Âm Bồ Tát niệm Phật viên thông

Phẩm thứ sáu: Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

Phẩm thứ bảy: Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

 Lúc bấy giờ, quốc mẫu VI ĐỀ HY Hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như Lai qua lời dạy của ngài PHỔ HIỀN ĐẠI BỒ TÁT, bèn tiếp tục thưa thỉnh:

- Kính bạch đấng THIÊN NHÂN SƯ tối tôn tối thắng, kính bạch Đại sĩ đại từ đại bi! Con cũng thường nghe chư vị Trưởng Lão trong Tăng Già luôn luôn nhắc nhở rằng: chỉ có Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất giúp chúng sinh diệt trừ ưu bi khổ não, chứng ngộ niết bàn. Nay được Thế Tôn mở bày pháp NIỆM PHẬT, khiến hàng ưu bà tắc và ưu bà di đều phân vân, do dự. Ý nghĩa ấy như thế nào? Đâu mới là pháp chân thật, rốt ráo? Đâu là pháp phương tiện, quyền biến? Đâu là pháp tối hậu mà Như Lai thường ban cho các chúng sinh ở vào thời kỳ chính pháp cuối cùng?

Đức Phật mỉm cười, lặng yên. Ngài Phổ Hiền an nhiên nhập vào Niệm Phật Tam Muội. Thân và Tâm bất động.

Khi ấy, ngài QUÁN THẾ ÂM ĐẠI BỒ TÁT liền từ bảo tòa đứng dậy, trệch áo phơi bày vai bên hữu, cung kính nhiễu quanh Đức Phật ba vòng. Rồi ngài hướng về bà VI ĐỀ HY mà bảo rằng:

- Nay tôi nương uy thần vô hạn của Đức THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN và tùy thuận Bản Nguyện Lực vô biên vô lượng của ĐỨC A DI ĐÀ PHẬT, mà tuyên dương năng lực vô cùng tận của DANH HIỆU PHẬT, tức là pháp môn Niệm Phật Tam muội.

Nay VI ĐỀ HY, hãy nhận rõ như thế này, để đừng rơi vào nghi lầm nữa.

Đúng như ngươi vừa trình bày, Tứ Niệm Xứ là pháp Diệt Khổ, là pháp đối trị tham dục, ưu bi khổ não, là pháp đắc Niết bàn vắng lặng. Còn pháp Niệm Phật Tam muội lại là pháp THÀNH PHẬT, là pháp chứng VÔ THƯỢNG GIÁC, là pháp thâm nhập, cảnh giới bất tư nghị của chư Phật, là pháp mở bày và tỏ ngộ Tri Kiến Như Lai, là pháp Cứu Độ Tất Cả Mọi Chúng Sinh, là pháp siêu việt trên hết thảy hí luận cùng thiên kiến của nhị thừa.

Tại sao vậy?

Trước đây, Đức Thế Tôn vì những người ghê sợ hiểm nạn sinh tử, mà nói pháp Tứ Niệm Xứ, chánh niệm tinh tấn nhiếp phục tham sân si, để thoát khổ và đắc A La Hán.

Nay vì những người hân ngưỡng, khát khao quả vị Bồ Đề chí hướng mong cầu Phật Đạo, phát khởi đại bi tâm mà thực hành hạnh Nguyện Bồ Tát, thì Đức Thế Tôn chỉ dạy pháp môn NIỆM PHẬT TAM MUỘI.

Này VI ĐỀ HY, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, vì một niệm Bất Giác nổi lên, che mờ Bản Thể Thường Trụ nhận vật bên ngoài làm TÂM, nhận sắc thân, cảnh giới làm TÂM. Luôn luôn bỏ mất TÂM CHÂN thật, NÊN BỊ CẢNH VẬT XOAY CHUYỂN. DO ĐÓ, KHỞI TÂM PHÂN BIỆT, THẤY CÓ lớn, nhỏ, rộng, hẹp, xấu, đẹp, cao, hạ… Nếu xoay được cảnh vật bên ngoài thì thân tâm sẽ sáng suốt, trạm nhiên, tròn đầy, tức đồng với chư Như Lai không khác.

Muốn xoay chuyển ngoại vật, thì không chỉ bằng cách sử dụng diệu lực vô úy của Danh Hiệu Phật. Thật vậy, nhờ xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT mà hành giả nhìn thấy cảnh vật bên ngoài đúng như bản chất thật sự của chúng. Do đó không còn bị ngoại cảnh chi phối, điều phục thân tâm. Và chẳng còn móng khởi tâm phân biệt. Lúc ấy, tuy không rời pháp hội mà biến hiện khắp mười phương quốc độ, trong một lỗ chân lông vẫn chứa đựng cả HOA TẠNG THẾ GIỚI HẢI.

Khi xưng niệm Danh Hiệu Phật, hành giả không để TÂM ruỗi rong theo thanh trần, mà xoay Cái Nghe trở vào Chân Tánh, đó là Danh Hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng TÂM, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện Chân Như Tánh. Chính nó thật là Tánh Nghe của mình, chẳng còn hai tướng động và tịnh, toàn là thể vắng lặng, soi chiếu khắp mười phương.

Tiếp tục hành trì Niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật Trí tự nhiên tỏa rạng. Danh Hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn.

Này VI ĐỀ HY, trong pháp hội: THỦ LĂNG NGHIÊM, tôi đã trình bày nhân địa tu hành NHĨ CĂN VIÊN THÔNG cho đại chúng. Nhưng, thời mạt pháp các kinh điển dần dần ẩn mất, mà nên biết Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM, sẽ bị diệt trước nhất, tiếp sau là Kinh LĂNG GIÀ, Kinh KIM CƯƠNG, Kinh MA HA BÁT NHÃ, Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA v.v… Nếu không nương nhờ pháp NIỆM PHẬT thì rất khó chứng đắc Nhĩ Căn Viên Thông. Bởi vì sao? Bởi vì NIỆM PHẬT TAM MUỘI chính là môn VIÊN THÔNG ĐỆ NHẤT.

Này VI ĐỀ HY, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, vì lẫn lộn trong đêm tối vô minh, nhận giặc làm cha, lấy vọng kiến làm chỗ nương về, lấy tà kiến làm bạn lữ, lấy biên kiến làm phương dược. Nhận Ngã Chấp, Ngã Kiến làm TÂM. Rời xa Tri Kiến Giải Thoát Vô Thượng. Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy Đúng Sai, Tà Chính, Thiện Ác, Chân Ngụy… Nếu lọc sạch Ngã Kiến, Ngã Chấp thì thân tâm sẽ quang minh, thường tại, chiếu suốt mười phương pháp giới. Tức đồng đẳng với Tri Kiến Giác Ngộ của chư Như Lai.

Nếu bạn gạn lọc Ngã Kiến, Ngã Chấp, thì không chi hơn là phát huy năng lực vô biên của Danh Hiệu Phật. Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, mà hành giả tuần tự chuyển Thức thành Trí. Ngã chấp tự nhiên rơi rụng. Ngã Kiến tự nhiên tan mất, như bong bóng nước dưới ánh mặt trời. Lúc bấy giờ, tuy không lìa cung Đâu Suất mà vẫn phân thân khắp vi trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thượng, và khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sinh, giúp hết thảy tứ sinh cửu hữu cùng ngộ nhập Phật Tri Kiến.

Khi xưng niệm Danh Hiệu Phật, hành giả không để THỨC nương theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y THA KHỞI. Vì không có sự tham dự của Ngã và Ngã Sở nên Biến Kế Sở Chấp cũng chẳng tồn tại. Chỉ danh hiệu Phật vẫn tuôn chảy liên miên bất tận thành một dòng tâm, mà mỗi mỗi sát na đều hiển hiện Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam muội, tức là CHÂN DUY THỨC TÁNH.

Tiếp tục hành trì NIỆM PHẬT như thế, chẳng bao lâu, thì chẳng còn nhìn thấy huyễn tướng của vạn pháp ở bên ngoài và cũng chẳng còn bắt gặp Tám Thức ở bên trong. Trong hay ngoài đều giả dối, không thật. Ngay cả tướng DUY THỨC cũng chẳng có nữa. Vì ba đời mười phương Như Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, Tâm Vương, Tâm Sở… đều không một thứ nào ra ngoài CHÂN DUY THỨC TÁNH mà tự hữu, tự sinh, tự diệt. Danh Hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn, như có như không, cho đến khi Chân Duy Thức Tánh biến mất. Đại Viên Cảnh Trí tự nhiên phơi bày. Danh Hiệu Phật sẽ dẫn dắt hành giả đi vào Tánh VIÊN THÀNH PHẬT, chứng VÔ SINH PHÁP NHẪN.

Do đó, phải nói rằng: NIỆM PHẬT là pháp môn đệ nhất dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sinh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì.

Này VI ĐỀ HY, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, bị vô số tư tưởng điên đảo làm khuất lấp Tánh VIÊN GIÁC. Như kẻ ngủ mơ chợt thức giấc giữa ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn chính tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác. Tư tưởng điên đảo ấy nẩy sinh Thân và Tâm, rồi nhận thân tứ đại giả hợp làm Thân, chấp cái tư tưởng vô minh điên đảo kia làm Tâm. Cứ thế, mà sinh tử, tử sinh nối nhau không dứt, tạo vòng lẩn quẩn luân hồi.

Nhưng cái Vô Minh Điên Đảo ấy cũng chẳng thật. Như hoa đốm, như bóng nước, như ảo tưởng nơi sa mạc, như người ngủ chiêm bao, thấy những sự việc, cảnh vật rõ ràng, nhưng khi thức dậy, thời không còn gì hết. Nếu chuyển hóa Vô Minh Điên Đảo thời thân và tâm sẽ thành ra Giác Ngộ. Hoặc không phát tâm tu trì thời vẫn ở mãi trong sinh tử huyễn mộng ấy mà tự vui. Chỉ có Danh Hiệu Phật là đầy đủ năng lực nhiệm mầu để chuyển hóa Vô Minh trở nên GIÁC NGỘ, chuyển hóa Sinh Tử trở nên NIẾT BÀN, chuyển hóa Giả Huyễn trở nên Chân Thật.

Vì sao vậy?

Khi xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, hành giả dần dần thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sinh Tuệ Giác KHÔNG TÁNH, vì Danh Hiệu Phật là HƯ KHÔNG TẠNG, là VIÊN GIÁC TÁNH, là VÔ CẤU TẠNG, là TỊCH TỊNH TẠNG… Nhờ vậy, hành giả biết các pháp đều như huyễn, thời tự nhiên lìa xa các huyễn hóa, sinh diệt. Ngay lúc ấy, bèn thâm nhập Viên Giác Tánh. Đó gọi là TRI HUYỄN TỨC LY, LY HUYỄN TỨC GIÁC.

Dùng pháp nào để TRI? Nếu không phải diệu dụng của Danh Hiệu Phật?

Không cần phải hủy diệt các thứ HUYỄN mới cho chúng nó là HUYỄN. Không cần thay đổi bản chất HUYỄN của nó mới gọi là KHÔNG. Mà chính cái BIẾT “Nhất Thiết Pháp Là KHÔNG” khiến đương thể của Huyễn Pháp TỨC LÀ KHÔNG.

Tiếp tục xưng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT như thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự, mà hướng CÁI BIẾT trở vào VIÊN GIÁC TÁNH. Đó là Danh Hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một khối lưu ly sáng rực, vằng vặc. Mà mỗi mỗi sát na đều hiển lộ NHƯ LAI TẠNG. Và CÁI BIẾT cũng không còn nữa. Danh Hiệu Phật vẫn tương tục không gián đoạn, hòa tan Căn, Trần, Thức đều nhập vào VIÊN GIÁC TÁNH, bình đẳng bất động, thường trụ như hư không và tròn đầy chiếu suốt mười phương.

Bởi vậy, phải nói rằng, NIỆM PHẬT là pháp môn đệ nhất, sử dụng Danh Hiệu NHƯ LAI mà THÂM NHẬP NHƯ LAI TẠNG, mà chuyển biến Huyễn Hóa, Hư Dối trở nên VIÊN GIÁC TÁNH. Các hạng chúng sinh thời mạt pháp phải siêng năng thọ trì.

Này VI ĐỀ HY, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay, bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm Tâm, bỏ quên Thắng Giải Trí. Vô thượng Trí. Rồi lại bị Tham Sân Si Mạn Nghi lôi cuốn, và Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến chồng chất lấp vùi. Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy có mừng giận, yêu ghét, vui buồn, vinh hoa, hủy nhục… nếu tận trừ phiền não thì thân tâm vắng lặng, an nhiên, tự tại, tức đồng với chư Phật không hai không khác.

Muốn tận trừ phiền não, thì không chi hơn là phát huy năng lực Trí Giải Siêu Việt của danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật Hiệu mà hành giả hiện bày Tự Tâm QUANG MINH HIỆN lượng, CHUYỂN PHIỀN NÃO DỮ DỘI ẤY TRỞ THÀNH bồ đề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào Cảnh Giới THÁNH TRÍ TỰ CHỨNG. Lúc bấy giờ, có khả năng bấm ngón chân xuống mặt đất, sử dụng ấn Địa Xúc để cải biến TA BÀ thành TỊNH ĐỘ TRANG NGHIÊM, niệm niệm tương ứng với ĐẠI ĐỊA BỒ TÁT, niệm niệm du hành, giáo hóa xã hội chúng sinh khắp mười phương vi trần hằng hà sa thế giới.

Video
Hình ảnh
Thống kê