Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Thư Mời Lễ Vu Lan 2011

Ngày tạo: 23/07/2011

Chùa Đại Bi Tâm, Jarnvägsg 16 - 26734 bjuv - 04283406

Chùa Đại Bi Tâm, Anderstorp 13 - 33533 Gnosjö - 037092300

Mob:0708306157 — Email: chuadaibitam@gmail.com ___ www.daibitamtu.com

THƯ MỜI LỄ VU LAN 2011

Kính gởi / Quý Phật Tử, Thiện Nam, Tín Nữ xa gần, tham dự Đại Lễ Vu Lan tại :

Chùa Đại Bi Tâm BJUV Th By 6-8-2011 -----Vùng Katrineholm Th By 20-8-2011

Chùa Đại Bi Tâm GNOSJÖ Thứ Bảy 27-8-  2011  &  Đại Lẽ Lạc Thành Chùa Đại Bi Tâm.

                                                   Vùng Borås  Chủ Nhật 28-8-  2011

Kính thưa quý Phật Tử,                              

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm,

Là ngày đại nguyện,đại tâm con hiền.

Cầu trên chư phật tâm thiêng,

Chứng minh con trẻ CỮU HUYỀN LỢI THA.

Nhớ dạy PHẬT THÍCH CA,

Cầu xin TAM BẢO hằng hà từ bi

Cứu cho CHA MẸ đồng quy

Tây Phương Phật Quốc Liên Trì vĩnh an..


Ngày Rằm Tháng Bảy VU LAN là ngày:

Các Phật Hoan hỷ_____ Cứu chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ đang bị treo ngược trong cỏi vô hình______ Là ngày  toàn thể chư Tăng mười phương TU HẠNH THANH TỊNH_____ Các hiếu tử được dịp trở về TAM BẢO cúng dường độ cho cha mẹ nhiều đời kiếp thoát cảnh đói đau, sầu khổ… Làm người phật tử, chúng ta luôn nhớ và nguyện sau trong kiếp người này đừng bỏ mất dịp mai đến chùa để dâng lên lời cầu nguyện, cầu nguyện cho mình :

1)    Luôn đạt tín tâm Tam Bảo bất thoái;

2)    Đầy đủ lòng vị tha, khoan dung đại độ;

3)    Có nhẫn, nguyện lực, huệ lực, bồ đề lực, tinh tấn lực để tu hành độ thoát chúng sanh;

4)    Nguyện cho cha mẹ, và các loài chóng thành tựu bản giác, thoát khỏi ba đường ác đạo;

5)    Nguyện cho ngày VU LAN THẮNG HỘI hằng năm là ngày chúng ta không bao giờ quên đến chùa cúng dường Tam Bảo để cầu siêu cho cha mẹ và muôn loài thoát khổ..

Đó là ÂN, là NGHĨA mà làm người, phật tử, biết tôn kính Tam bảo, báo hiếu phụ mẫu trọng ân, chúng ta không thể báo đáp mà khuyến tấn chúng sanh ai cũng thành đại nguyện.. Ngày VU LAN NĂM NAY, chùa Đại Bi Tâm BJUV lại có TỔ CHỨC đi lên chùa PHẬT QUANG (Göteborg) đãnh lễ PHẬT NGỌC.. giúp đỡ cho Chùa ba ngày đầu: MÚA LÂN & đoàn thiếu nhi oanh vũ, MÚA dâng hoa cúng dường PHẬT NGỌC do quý huynh đệ, phật tử trong hội của hai chùa Phật giáo chùa Đại Bi Tâm giúp đỡ.. (Xem chương trình riêng ) Lành thay, năm nay CHÙA ĐẠI BI TÂM 2  GNOSJÖ, lại làm lễ LẠC THÀNH vào ngày 27-8-2011 (Xem chương trình riêng-kèm), có mời tất cả phật tử kháp nơi về chùa dự lễ..

Thay mặt hai hội Phật Giáo Chùa Đại Bi Tâm ở BJUV & GNOSJÖ, kính mời toàn thể quý phật tử xa gần nhín chút ít thời gian quý báo về chùa làm lễ, sự hiện diện của QUÝ PHẬT TỬ sẽ tăng thêm phần trang nghiêm thanh tịnh và hài hòa hoan hỷ cho tất cả.. Cầu Tam bảo thường gia hộ cho toàn thể và gia thân VÔ LƯƠNG AN LẠC.

                                                                                                                  Kính Thư

        TB: Có  hai Đội  Lân                                                                             TM2Hội

               Chùa ĐẠI BI TÂM  BJUV &

                Chùa Đại Bi Tâm  GNOSJÖ

            Biểu diễn & Chương trình văn nghệ  

               Giúp vui gần xa  của các Phật Tử                                      Thầy Trụ Trì THÍCH PHẬT ĐẠO

Video
Hình ảnh
Thống kê