Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Thầy Giác Nhàn sang Thụy Điển truyền Khóa Niệm Phật Một Ngày Một Đêm

Ngày tạo: 16/03/2011

Thầy Thích Giác Nhàn sẽ sang Thụy Điển – Chùa Đại Bi Tâm I vào ngày 7-5-2011 để truyền khóa niệm Phật một ngày một đêm, và Đại Bi Tâm II vào ngày 8-5-2011..

Tất cả những ai muốn về Chùa Đại Bi Tâm tu tập, xin đăng kí chỗ ở trước để có chỗ ngủ (vì chỗ ăn ở có hạn). Đăng kí trước ngủ Phòng, đăng kí sau ngủ chánh điện, cũng chỉ có hạn lượng. Nếu không sẽ đi khách sạn ngủ, một ngày khoảng 60US…

Tất cả mọi ăn uống tại chùa đều miễn phí. Tùy hỷ lòng hảo tâm đóng góp mà thôi.

Rất hoan nghênh đại chúng xa gần về chùa tu tập.

Đây là lần đầu tiên CHÙA ĐẠI BI TÂM được tổ chức theo pháp TU TỊNH ĐỘ.

Với ba pháp TU: THIỀN – MẬT – TỊNH, chúng tôi (Thầy Phật Đạo, trụ trì hai chùa Đại Bi Tâm) thiết nghĩ cũng chỉ là KIM NGÔN QUÝ GIÁ của Phật. Tại vì mình thích bảo dưỡng các pháp môn nên không tâm phân biệt. Vì muốn lợi ích chung cho toàn thể nên KHÔNG TÂM PHÂN BIỆT. Vì muốn đền ơn chư PHẬT TỔ HIỀN THÁNH dẫn dắt chúng sanh vào đạo nên KHÔNG SANH TÂM CHIA CHẺ xem thường các pháp tu khác, các giáo phái, các tôn giáo khác.. vậy thôi..

Chúng tôi thường tự nhủ: vì mình tu lâu xem nặng PHÁP MÔN THIỀN MẬT (nhưng không xem thường MÔN TỊNH ĐỘ) nên không thấy và không dám tuyên dương, vì còn chấp Pháp, thế thôi. Nay đã hiểu ra: ĐỜI NGƯỜI thật là ngắn ngủi, mãi chấp và tự ái không chịu khiếm hạ, chịu cúi luồn để độ sanh, thì ai vào đây làm, mình là TU SĨ không làm, còn ai vào đây thế mình để làm. Nên không cần phải chấp PHÁP MÔN này nọ, vì tất cả các PHÁP đều là PHẬT PHÁP. Chấp thì THẾ PHÁP, Xả thì PHẬT PHÁP.. Thế thôi.. TU tâm đơn giản và chóng giải thoát ngay chỗ hiểu ra lý đạo BÌNH THƯỜNG này: CHẤP thì NGU.. XẢ thì TRÍ.. Ngu Trí để mọi người tự chọn..

Kính thưa đại chúng;

Đủ duyên chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại chùa Đại Bi Tâm ở Thụy Điển.. Tâm sự nhiều hơn.. Kính chúc toàn thể đại chúng luôn đạt thành bản nguyện, vô lượng an lạc, kiết tường sở đắc..

                                                                                           Kính mời

                                                                                               TMH

                                                                                Tu Sĩ Thích Phật Đạo.

Video
Hình ảnh
Thống kê