Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo.
 

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan - 2012

Ngày tạo: 22/07/2011

 Chương trình ĐẠI LỄ VU LAN do chùa ĐẠI BI TÂM tổ chức

các nơi trong năm 2012 ở Thụy Điển

Chùa ĐẠI Bi Tâm 1 BJUV,

Ngày

THỨ BẢY 1-9-2012

    Sáng :  10 giờ đến 13 giờ

* Phật tử tề  tựu*** Giới thiệu chương trình..

* Thành phần tham dự *** Ban đại diện chùa đọc diễn văn mừng VU LAN***Quan khách phát biểu cảm tưởng*** Mời Thầy Trụ Trì Ban đạo từ***

Khóa lễ VU LAN chánh  thức bắt đầu

***Bắt thăm 10  số***  Mời quý vị đón bắt…

Dùng cơm chay     

          CHIU : 15-16 giờ : lễ quy y cho quý phật tử

17-19 giờ :  Tụng KINH Báo hiếu phụ mẫu;

Cúng thí thực, đọc tên cầu an/siêu

cho quý phật tử trực hệ tại chùa..

viên mãn


Hội Phật Giáo Kỳ Hương tại KATRINELHOLM, Ngày

THỨ BẢY 25-8-2012
          

    Sáng : 11 giờ đến 13 giờ :

* Phật tử tề  tựu*** Giới thiệu chương trình..

*** Thành phần tham dự ***  ***Quan khách phát biểu cảm tưởng*** Mời Thầy Trụ Trì Ban đạo từ***Khóa lễ VU LAN chánh  thức bắt đầu***

              CHIU :  15-16 giờ   : 

            Tụng KINH Báo hiếu phụ mẫu;

       Cúng thí thực, đọc tên cầu an/siêu cho quý phật tử trực hệ tại Đạo Trường.

                          18 giờ viên mãn../..

Chùa ĐẠI Bi Tâm 2 GONSJÖ,

Ngày

THỨ BẢY 08-9-2012

            Sáng Th By :

         10 giờ đến 13 giờ :

* Phật tử tề  tựu*** Giới thiệu chương trình..

* Thành phần tham dự *** Ban đại diện chùa đọc diễn văn mừng VU LAN***Quan khách phát biểu cảm tưởng*** Mời Thầy Trụ Trì Ban đạo từ***

Khóa lễ VU LAN chánh  thức bắt đầu

***Bắt thăm 10  số*** Đặc biệt năm nay có các em đoàn Phật tử ĐẠI BI TÂM 2 GNOSJÖ giúp vui ca múa cúng dường VU LAN…Ca nhạc kịch của các ca sĩ nữa mùa cúng dường, .. ..Mời quý vị đón xem…và dùng CƠM CHAY

                   CHIU :

               15-16 giờ : lễ quy y cho quý phật tử trực hệ tại chùa..

              16 – 18 giờ :Văn Nghệ cúng dường

              18-19h30: tụng kinh VU LAN,

tiến linh, cầu AN-SIÊU cho toàn thể ÂM-DƯƠNG đồng lợi lạc.

 Viên mãn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Video
Hình ảnh
Thống kê